Actueel

Up to date blijven is belangrijk, het kan geld opleveren! Wij informeren je graag.

 

Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Met de applicatie van onze partner Exact Online heb je altijd en overal inzicht in je financiën. Je smartphone, -watch, tv & tablet gebruik je op verschillende manieren in dito situaties. Daarom benutten wij de unieke kracht van ieder apparaat en besturingssysteem...

Afgezonderd particulier vermogen

Afgezonderd particulier vermogen

De bezittingen, schulden en de opbrengsten van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden toegerekend aan de persoon die het vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon worden het vermogen en de opbrengsten daarvan...

Verkenning leefvormen AOW

Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Dilemma’s in de NOW

Dilemma’s in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Uitbreiding branchecodes TVL

Uitbreiding branchecodes TVL

Kredietinstellingen en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder SBI-code 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 of 66.30, behoren niet tot de financiële sector en zijn ten...

Plan overdracht kleine pensioenen

Plan overdracht kleine pensioenen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat pensioenuitvoerders onder voorwaarden het recht op de automatische waardeoverdracht mogen toepassen op kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn...

Eisen aan toepassing nultarief btw

Eisen aan toepassing nultarief btw

Op intracommunautaire leveringen is het nultarief van de omzetbelasting van toepassing. Dat houdt in dat de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengt, maar wel recht heeft op aftrek van voorbelasting. In een procedure voor de Hoge Raad was de vraag of een...

Contouren evenementenregeling

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend

Weigering toekenning NOW

Weigering toekenning NOW

Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari

Verhoging maxima TVL

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Drempelvrijstelling RVU

Drempelvrijstelling RVU

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1

Aanpassing NOW

Aanpassing NOW

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van door de

Urencriterium 2021

Urencriterium 2021

Ondernemers hebben recht op verschillende ondernemersfaciliteiten als zij voldoen aan het urencriterium.

Een inkoopfactuur betalen in Exact Online, hoe doe ik dit?

Een inkoopfactuur betalen in Exact Online, hoe doe ik dit?

Als u een aankoopfactuur registreert, moet deze betaald worden. U kunt Exact Online gebruiken om openstaande betalingen te verrichten. Als alle gegevens en termijnen van een betaling juist zijn, kunt u de factuur selecteren en deze verwerken. Hierna maakt Exact Online...

Aanhorigheden bij woning

Aanhorigheden bij woning

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het

Pilot webmodule DBA gestart

Pilot webmodule DBA gestart

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Milieulijst 2021 vastgesteld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst

Energielijst 2021 vastgesteld

Energielijst 2021 vastgesteld

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn

Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een

Voorkom belastingrente

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op of

Het salaris van de dga

Het salaris van de dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Dividend voor de dga

Dividend voor de dga

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De tariefstijging

Afdracht privégebruik

Afdracht privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Giften

Giften

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt

Betaal hypotheekrente vooruit

Betaal hypotheekrente vooruit

Als u verwacht in 2021 een veel lager inkomen in box 1 te hebben dan in 2020, kan het aantrekkelijk zijn

Vraag middeling aan

Vraag middeling aan

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Uitzendregeling eigen woning

Uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt

Bedragen NHG 2021 bekend

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale

Uitwerking NOW-3

Uitwerking NOW-3

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere

WBSO in 2021

WBSO in 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel

Meer weten over ons? Nader kennismaken?