Plan overdracht kleine pensioenen

apr 6, 2021 | Algemeen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat pensioenuitvoerders onder voorwaarden het recht op de automatische waardeoverdracht mogen toepassen op kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn ontstaan vóór 1 januari 2018. De pensioenuitvoerders moesten gezamenlijk een plan voor de gefaseerde automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen opstellen. De minister van SZW heeft dit plan gepubliceerd. In het plan wordt geanticipeerd op de aangekondigde wetswijziging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Een waardeoverdracht mag alleen plaatsvinden als dit volgens de dan geldende wetgeving mogelijk is. Volgens het plan vinden de gefaseerde overdrachten plaats in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

Kleine pensioenen die zijn ontstaan bij een collectieve beëindiging van een pensioenregeling kunnen onder de huidige wetgeving niet worden overgedragen via het systeem van automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Een aangekondigde wijziging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen beoogt de overdracht van deze kleine pensioenen mogelijk te maken per 1 januari 2022. Waardeoverdrachten, die pas kunnen plaatsvinden na de wetswijziging, zijn vanaf 1 januari 2022 ingepland.

Share This