Splitsing dienstverlening leidt niet tot aftrek voorbelasting

apr 26, 2021 | Algemeen

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft recht op aftrek van de btw die hem in rekening is gebracht voor de levering van goederen of voor diensten, voor zover deze door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen. Volgens vaste jurisprudentie moet iedere prestatie voor de omzetbelasting als onderscheiden en zelfstandig worden beschouwd. Er is sprake van één prestatie wanneer twee of meer handelingen zo nauw met elkaar zijn verbonden dat zij objectief gezien één enkele ondeelbare economische prestatie vormen. Splitsing van die prestatie zou kunstmatig zijn. Er is ook sprake van één prestatie wanneer er een hoofdprestatie is met een of meer andere bijkomende prestaties. Die bijkomende prestaties delen het fiscale lot van de hoofdprestatie. Een prestatie is bijkomend wanneer zij voor de klant geen doel op zich is maar een middel om optimaal te kunnen gebruikmaken van de hoofdprestatie.

Een ondernemingspensioenfonds claimde recht op aftrek van voorbelasting omdat het fonds belaste prestaties zou verrichten. Dat betrof pensioenuitvoeringsdiensten waarvoor het pensioenfonds een ‘opslag uitvoeringskosten’ in rekening bracht. Daarnaast verrichtte het pensioenfonds diensten die ofwel niet-economische handelingen waren ofwel vrijgesteld waren. Deze handelingen bestonden uit het beleggen en beheren van het pensioenvermogen. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het pensioenfonds uitsluitend vrijgestelde prestaties verrichtte en dus geen recht op aftrek van voorbelasting had.

Volgens de rechtbank verricht het pensioenfonds één enkele ondeelbare economische prestatie, waarvan splitsing kunstmatig zou zijn. Die prestatie bestaat uit de uitvoering van de pensioenovereenkomsten en omvat zowel het beheer van de ingelegde premies als de administratieve taken met betrekking tot de inning van die premies. De activiteiten, waarop de opslag uitvoeringskosten betrekking zou hebben, zijn onlosmakelijk met de andere activiteiten verbonden.

Handelingen ter zake van verzekering en herverzekering zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Kenmerkend voor verzekering is dat de verzekeraar zich tegen voorafgaande betaling van een premie ertoe verbindt om de verzekerde bij het intreden van het verzekerde risico de uitkering te doen die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Naar het oordeel van de rechtbank is de vrijstelling van toepassing op de prestaties van het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft geen recht op aftrek van voorbelasting.

Share This